Προετοιμάστε το χώρο εργασίας από πριν

Προετοιμασία στο χώρο εργασίας

Κατά την εργασία με το αλυσοπρίονο πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα ασφαλείας.

Εφαρμόστε τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:

  • Τα αλυσοπρίονα παράγουν τοξικές αναθυμιάσεις, όταν λειτουργεί ο κινητήρας. Τα αέρια αυτά μπορεί να είναι άοσμα και αόρατα. Ως εκ τούτου, ποτέ δεν εργαζόμαστε σε κλειστούς ή ανεπαρκώς αεριζόμενους χώρους σας. Πάντα πρέπει υπάρχει επαρκής εξαερισμός.
  • Ελέγξτε την επιφάνεια εργασίας σας. Να μην εργάζεστε σε ολισθηρό έδαφος, με υγρασία, χιόνι, παγωνιά, σε ανηφορικό ή ανώμαλο έδαφος, πάνω σε φρέσκο αποφλιωμένο ξύλο(φλοιούς).
  • Κρατήστε άλλους ανθρώπους, ιδιαίτερα τα παιδιά, μακριά, από τη περιοχή εργασίας.

Μόλις ανεφοσίασετε με καύσιμο το STIHL αλυσοπρίονό σας, μπορείτε να αρχίσετε την εργασίας σας.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει να ακολουθήσετε τους ακόλουθους κανόνες ασφάλειας

  • Ξεκινήστε τον κινητήρα σε απόσταση τουλάχιστον 3 μέτρων από το σημείο ανεφοδιασμού.
  • Ελέγξτε το περιβάλλον εργασίας σας για τα πιθανά εμπόδια . Πάντα να υπάρχει δίοδος διαφυγής σε περ'ιπτωση έκτακτηςς ανάγκης. Για παράδειγμα, θα πρέπει να αποφεύγετε ολισθηρά, ανώμαλα ή παγωμένα εδάφη.
  • Βεβαιωθείτε, επίσης, ότι δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα σε κοντινό σημείο. Αλλά ποτέ μην εργάζεστε μόνος και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πάντα κάποιος σε απόσταση ακοής που να προσφέρουν βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης.

Δείτε εδώ μια πραγματική Εκκίνηση.