ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Παρακάτω θα βρείτε, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και ποια δικαιώματα έχετε σχετικά.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με την επίσκεψη και τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

Για να σας βοηθήσουμε να λάβετε με μια ματιά τις πληροφορίες που σας αφορούν, έχουμε αναλύσει την παρούσα Δήλωση Απορρήτου σε επιμέρους ενότητες:

Στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας παρέχουμε πληροφορίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ("ΓΚΠΔ", Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Τηρούμε επίσης τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, του νόμου 4624/2019, σε συμμόρφωση με την προαναφερθείσα νομοθεσία της ΕΕ, η οποία εφαρμόζεται επίσης σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Όταν δύο ή περισσότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας καθορίζουν από κοινού τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, οι εν λόγω υπεύθυνοι επεξεργασίας είναι από κοινού υπεύθυνοι για την επεξεργασία, οι λεγόμενοι κοινοί υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με τον παρόντα ιστότοπο είναι:

    ANDREAS STIHL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.
    Ταχυδρομική διεύθυνση: Φιγαλείας και Αιγίου
    Email: a.stihl@stihl.gr
    Α.Φ.Μ.: 094505075

Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.

1.2. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων αποστέλλοντας επιστολή στη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας με την ένδειξη "υπ' όψιν του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων" ή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση gdpr@stihl.gr.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2.1. Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων 

Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο "προσωπικά δεδομένα" στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, εννοούμε κάθε πληροφορία που σας αφορά.

Παραδείγματα προσωπικών δεδομένων είναι το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η ταχυδρομική σας διεύθυνση. Ωστόσο, τα προσωπικά σας δεδομένα περιλαμβάνουν κάθε δεδομένο που συνδέεται με εσάς ή που σας αφορά. Αναφερόμαστε στα δεδομένα που δεν σας αφορούν ως "μη προσωπικά δεδομένα" ή "ανώνυμα δεδομένα". Οι κανόνες προστασίας δεδομένων και η παρούσα Δήλωση Απορρήτου δεν ισχύουν για τα δεδομένα αυτά.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τη συλλογή, την αποθήκευση ή τη διαγραφή των δεδομένων σας.

2.2. Επισκόπηση της νομικής βάσης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν μπορούμε να βασίσουμε την επεξεργασία σε νομική βάση ή εάν αυτή είναι νόμιμη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, δηλαδή εάν η επεξεργασία είναι νομικά επιτρεπτή. Εντός του πεδίου εφαρμογής του ΓΚΠΔ, το μεγαλύτερο μέρος της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ).
 • Μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ).
 • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υποκείμεθα (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ).
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτο μέρος, εκτός εάν τα συμφέροντα αυτά υπερισχύουν των συμφερόντων σας ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών σας που απαιτούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ).

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το ποιες πράξεις επεξεργασίας βασίζονται συγκεκριμένα σε ποια νομική βάση ή βάσει ποιας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων επιτρέπεται η επεξεργασία, παρατίθενται κατωτέρω στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

2.3. Τι Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε από εσάς.

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, που συλλέγουμε (αυτόματα) ή που λαμβάνουμε από τρίτους.

Κατ' αρχήν, δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, η αποκάλυψη ορισμένων προσωπικών δεδομένων μπορεί να είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε και να σας παρέχουμε την ιστοσελίδα και όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας.

Προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε

Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που μας παρέχετε. Για παράδειγμα, μπορεί να μας καλέσετε ή να επικοινωνήσετε μαζί μας με κάποιον άλλο τρόπο και να μας παράσχετε ορισμένες πληροφορίες με αυτά τα μέσα. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας. Εάν δεν μας παρέχετε ορισμένες πληροφορίες, αυτό μπορεί να αποκλείσει ή να μειώσει τη χρήση ή την πλήρη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται (αυτόματα)

Ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς (αυτόματα) όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Αυτά περιλαμβάνουν δεδομένα όπως η διεύθυνση IP σας, συγκεκριμένα δεδομένα σύνδεσης και δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για να μπορέσουμε να καταστήσουμε τεχνικά διαθέσιμη την ιστοσελίδα μας.

Προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από τρίτους

Μερικές φορές δεν λαμβάνουμε πληροφορίες απευθείας από εσάς. Αυτό μπορεί να συμβαίνει, για παράδειγμα, εάν πληροφορίες σχετικά με εσάς μας παρέχονται από τρίτους. Για παράδειγμα, συνεργαζόμαστε με εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για εμάς και μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με εσάς.

3. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται στη συσκευή σας στέλνει αυτόματα πληροφορίες στον διακομιστή της ιστοσελίδας μας και τις αποθηκεύει προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα cookies που χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας, κάντε κλικ εδώ.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Οι ακόλουθες πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας:

 • Η διεύθυνση IP σας
 • Η ημερομηνία και η ώρα πρόσβασης
 • Το όνομα και η διεύθυνση URL του αρχείου που ανακτήθηκε
 • Η ιστοσελίδα/εφαρμογή από την οποία έγινε η πρόσβαση (διεύθυνση URL παραπομπής)
 • Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και, κατά περίπτωση, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και το όνομα του παρόχου πρόσβασης.

Σκοπός

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για την εξασφάλιση ομαλής σύνδεσης
 • Για να διασφαλίσουμε ότι η ιστοσελίδα μας είναι εύχρηστη
 • Για να αναλύσουμε την ασφάλεια και τη σταθερότητα του συστήματος

Νομική βάση

Βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ακόλουθη νομική βάση:

 • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για να μπορέσετε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα και για να διασφαλιστεί η απόδοση, η μακροπρόθεσμη λειτουργικότητα και η ασφάλεια της ιστοσελίδας και των συστημάτων μας.
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.
  Έχουμε έννομο συμφέρον να διασφαλίσουμε την απόδοση, τη μακροπρόθεσμη λειτουργικότητα και την ασφάλεια της ιστοσελίδας και των συστημάτων μας.

Περίοδος Αποθήκευσης

Κατ' αρχήν, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περίοδο αποθήκευσης, ανατρέξτε στην ενότητα 6 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

4. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ

4.1. Επαφή και επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομείου, τηλεφώνου, φορμών επικοινωνίας ή οποιουδήποτε άλλου μέσου. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, συνήθως θα σας απαντήσουμε μέσω του μέσου επικοινωνίας που έχετε επιλέξει.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Οι ακόλουθες πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά την επικοινωνία μαζί σας:

 • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως ο αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
 • Επικοινωνία μαζί σας, συμπεριλαμβανομένων καταγραφών τηλεφωνικών κλήσεων μαζί σας, κατά περίπτωση
 • Δεδομένα που σχετίζονται με το αίτημά σας ή την ανησυχία σας, όπως το αντικείμενο του αιτήματός σας ή της επικοινωνίας μας μαζί σας
 • Δεδομένα που είναι απαραίτητα για την αποσαφήνιση της ανησυχίας σας

Σκοπός

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν έχετε επικοινωνήσει μαζί μας με ερωτήσεις ή άλλες ανησυχίες
 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σχέση με άλλα θέματα εκτός από αιτήματα και ανησυχίες, για παράδειγμα για σκοπούς ενημέρωσης ή για να συμμορφωθούμε με νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις
 • Εάν καταγράφουμε τηλεφωνικές συνομιλίες μαζί σας, αυτό γίνεται για σκοπούς διασφάλισης ποιότητας και εκπαίδευσης
 • Για να βελτιώσουμε την υποστήριξή μας

Αυτοί οι σκοποί αναφέρονται εφεξής συλλογικά ως "υποστήριξη".

Νομική βάση

Βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ακόλουθη νομική βάση:

 • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με την υποστήριξή μας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης μαζί σας ή για να λάβουμε μέτρα κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη σύμβασης.
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.
 • Σας παρέχουμε ορισμένες υπηρεσίες υποστήριξης εκτός υφιστάμενης σύμβασης.
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.
  Έχουμε έννομο συμφέρον να σας βοηθήσουμε σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τις προσφορές και τις υπηρεσίες μας και να διασφαλίσουμε την ικανοποίηση των (πρώην και μελλοντικών) πελατών μας.
 • Για ορισμένες επεξεργασίες των προσωπικών σας δεδομένων θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτό είναι απαραίτητο, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 7 του ΓΚΠΔ.

Αυτό ισχύει ιδίως για την καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων.

Περίοδος αποθήκευσης

Κατ' αρχήν, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περίοδο αποθήκευσης, ανατρέξτε στην ενότητα 6 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

4.2. Οδηγοί Προϊόντων

Η ιστοσελίδα μας περιέχει εργαλεία καθοδήγησης σε σχέση με τα προϊόντα μας, όπως το Συντήρηση για Αλυσοπρίονα 

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Οι ακόλουθες πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τα εργαλεία καθοδήγησης προϊόντων:

 • Η διεύθυνση IP σας
 • Τα δεδομένα που παρέχετε σε σχέση με το εργαλείο καθοδήγησης προϊόντων μας

Σκοπός

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να συστήσουμε ένα προϊόν ή να σας συμβουλεύσουμε σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προϊόντων μας με βάση τις προδιαγραφές σας στο εργαλείο καθοδήγησης προϊόντος

Νομική βάση

Βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ακόλουθη νομική βάση:

 • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με τα εργαλεία καθοδήγησης των προϊόντων μας είναι απαραίτητη προκειμένου να ληφθούν μέτρα κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη σύμβασης, εάν σκοπεύετε να αγοράσετε τα προϊόντα μας.
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.
 • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για να σας παρέχουμε μια πρόταση σε σχέση με το εργαλείο καθοδήγησης προϊόντων.
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.
  Έχουμε έννομο συμφέρον να σας προτείνουμε ένα προϊόν που είναι κατάλληλο για εσάς ή να σας συμβουλεύσουμε σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προϊόντων μας.
 • Η χρήση του εργαλείου καθοδήγησης προϊόντος απαιτεί τη ρύθμιση ενός cookie. Για το σκοπό αυτό, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ στο Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μας, ανατρέξτε στην Ενημέρωση για τα cookies  

Περίοδος αποθήκευσης

Κατ' αρχήν, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περίοδο αποθήκευσης, ανατρέξτε στην ενότητα 6 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

4.3. Ενημερωτικό δελτίο

Στην ιστοσελίδα μας σας δίνουμε τη δυνατότητα να εγγραφείτε για το ενημερωτικό μας δελτίο.

Εξατομικευμένα ενημερωτικά δελτία

Σημειώστε ότι κατά την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, πραγματοποιούμε μετρήσεις επιδόσεων και αναλύουμε τη συμπεριφορά χρήσης σας. Για την ανάλυση αυτή, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται περιέχουν τα λεγόμενα web beacons ή εικονοστοιχεία παρακολούθησης. Αυτά βρίσκονται στους διακομιστές μας και μας ενημερώνουν πότε και πώς ανακτήσατε το ενημερωτικό μας δελτίο. Για την ανάλυση συνδέουμε τα προαναφερθέντα δεδομένα και web beacons με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση εικόνων από προεπιλογή στην εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να περιορίσετε την επεξεργασία δεδομένων μέσω της χρήσης του ενημερωτικού μας δελτίου. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορείτε να δείτε το ενημερωτικό δελτίο στο σύνολό του και ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες. Εάν έχετε εμφανίσει τις εικόνες χειροκίνητα, πραγματοποιείται η προαναφερθείσα παρακολούθηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ και για τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη, ανατρέξτε στην ενότητα 5, Μάρκετινγκ και εμπειρία χρήστη. Ειδικότερα, εφιστούμε την προσοχή σας στις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με την Oracle Eloqua.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο σε ιστοτόπους άλλων παρόχων (όπως π.χ. Facebook). Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα σας συλλέγονται από τον άλλο πάροχο και στη συνέχεια μεταβιβάζονται σε μας. Αυτό δεν αλλάζει την επεξεργασία δεδομένων από μας, και επομένως οι πληροφορίες αυτής της ενότητας ισχύουν και σε αυτή την περίπτωση. Αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων από τον άλλο πάροχο, συμβουλευθείτε τις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του εν λόγω παρόχου.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Οι ακόλουθες πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τη διανομή του ενημερωτικού δελτίου:

 • Πληροφορίες όπως ο ρυθμός ανοίγματος, πότε διαβάζετε τα ενημερωτικά μας δελτία και σε ποιους συνδέσμους κάνετε κλικ στο ενημερωτικό δελτίο.
 • Πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της STIHL (π.χ. όταν αγοράζετε τα προϊόντα μας, όταν καταχωρείτε μια συσκευή ή όταν χρησιμοποιείτε διάφορες εφαρμογές).

Σκοπός

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Συμπεραίνουμε τα συμφέροντά σας από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, προκειμένου να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε μια έκδοση του ενημερωτικού μας δελτίου που είναι προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντά σας και περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σας αφορούν.

Νομική βάση

Βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ακόλουθη νομική βάση:

 • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται βάσει της συγκατάθεσής σας που δίνεται όταν εγγράφεστε στο ενημερωτικό μας δελτίο.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Περίοδος αποθήκευσης

Κατ' αρχήν, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περίοδο αποθήκευσης, ανατρέξτε στην ενότητα 6 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

5. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

5.1. Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες

Χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας τεχνολογίες που έχουν ως στόχο να διευκολύνουν τη χρήση της ιστοσελίδας και να την καταστήσουν πιο φιλική προς το χρήστη και να παρέχουν διάφορες λειτουργίες. Τέτοιες τεχνολογίες είναι, για παράδειγμα, τα cookies, τα εικονοστοιχεία και τα scripts. Η παρούσα ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτό το πλαίσιο.

Στην Ενημέρωση για τα cookies εξηγούμε ποια cookies και παρόμοιες τεχνολογίες χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας για ποιους σκοπούς και πώς μπορείτε να διαχειριστείτε αυτά τα cookies.

5.2. Παροχή, ανάπτυξη και βελτίωση της ιστοσελίδας μας

α) Ανάλυση ιστού Google Analytics

Χρησιμοποιούμε το εργαλείο ανάλυσης Google Analytics στην ιστοσελίδα μας. Το Google Analytics παρέχεται από την Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ ("Google", μαζί με άλλες εταιρείες Google της Alphabet Inc. "Google").

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics με την επέκταση "ανωνυμοποίηση IP". Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση IP σας θα συντμηθεί πριν σταλεί στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι ώστε η Google να μην λάβει την πλήρη διεύθυνση IP σας από εμάς.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Οι ακόλουθες πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τη χρήση του Google Analytics:

 • Η διεύθυνση IP σας
 • Μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη που αποδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησης
 • Η συμπεριφορά των κλικ του χρήστη στην ιστοσελίδα
 • Οι υποσελίδες στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης
 • Τύπος προγράμματος περιήγησης, διεύθυνση URL, ανάλυση οθόνης
 • Χρονοσφραγίδα

Σκοπός

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να αναλύσουμε τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς, να λαμβάνουμε αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες της ιστοσελίδας και να λαμβάνουμε άλλες υπηρεσίες της Google που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας μας και άλλη χρήση του Διαδικτύου.

Αυτό θα μας επιτρέψει να βελτιώνουμε συνεχώς την ιστοσελίδα μας, τη φιλικότητά της προς το χρήστη και τις προσφορές μας και να τις προσαρμόζουμε στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας.

Νομική Βάση

Βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ακόλουθη νομική βάση:

 • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας που μας δώσατε στο Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό μέσω της Ενημέρωσης για τα cookies.
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.
 • Η χρήση του Google Analytics απαιτεί τη ρύθμιση ενός cookie. Για το σκοπό αυτό, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) (α) του ΓΚΠΔ στο Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μας, ανατρέξτε στην Ενημέρωση για τα cookies

Περίοδος αποθήκευσης

Κατ' αρχήν, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περίοδο αποθήκευσης, ανατρέξτε στην ενότητα 6 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

Μεταφορά των δεδομένων σας σε χώρες εκτός ΕΟΧ

Σε σχέση με τη χρήση του Google Analytics, τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται σε χώρες εκτός του ΕΟΧ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 8 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

Πολιτική απορρήτου

Η Πολιτική απορρήτου για το Google Analytics της Google Ltd. βρίσκεται εδώ:

https://policies.google.com/privacy?hl=el

β) Google reCAPTCHA

Χρησιμοποιούμε το reCAPTCHA v2 στην ιστοσελίδα μας. Το reCAPTCHA v2 παρέχεται από την Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google Ltd", μαζί με άλλες εταιρείες Google της Alphabet Inc. "Google").

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Οι ακόλουθες πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τη χρήση του Google reCAPTCHA:

 • Η διεύθυνση IP σας
 • Χρησιμοποιημένα plug-ins του προγράμματος περιήγησης
 • Τα cookies που έχει θέσει η Google τους τελευταίους 6 μήνες
 • Αριθμός των κλικ και των αγγιγμάτων που κάνατε σε αυτή την οθόνη
 • Πληροφορίες CSS για την σελίδα που επισκεφθήκατε
 • Αντικείμενα JavaScript
 • Η ημερομηνία
 • Η γλώσσα του προγράμματος περιήγησης.

Σκοπός

Χρησιμοποιούμε το reCAPTCHA v2 για να αποτρέψουμε καταχρηστικές αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις σε φόρμες ιστού, προστατεύοντας έτσι τα τεχνικά συστήματα του οικοδεσπότη.

Νομική Βάση

Βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ακόλουθη νομική βάση:

 • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας μας και την προστασία της ιστοσελίδας μας.
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.
  Έχουμε έννομο συμφέρον να διασφαλίσουμε τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας και να προστατεύσουμε την ιστοσελίδα μας.
 • Η χρήση του reCAPTCHA v2 απαιτεί τη ρύθμιση ενός cookie. Για το σκοπό αυτό, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ στο cookie banner. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μας, ανατρέξτε στην Ενημέρωση για τα cookies

Περίοδος Αποθήκευσης

Κατ' αρχήν, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περίοδο αποθήκευσης, ανατρέξτε στην ενότητα 6 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

Μεταφορά των δεδομένων σας σε χώρες εκτός ΕΟΧ

Σε σχέση με τη χρήση του reCAPTCHA v2, τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται σε χώρες εκτός του ΕΟΧ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 8 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

Πολιτική απορρήτου

Η Πολιτική απορρήτου για το reCAPTCHA της Google Ltd. βρίσκεται εδώ:

https://policies.google.com/privacy?hl=el

γ) YouTube

Στην ιστοσελίδα μας ενσωματώνουμε περιεχόμενο βίντεο μέσω του YouTube. Το YouTube παρέχεται από την Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google Ltd", μαζί με άλλες εταιρείες Google της Alphabet Inc. "Google").

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Οι ακόλουθες πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τη χρήση του YouTube:

 • Η διεύθυνση IP σας
 • Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας
 • Πρόγραμμα περιήγησης
 • Λειτουργικό σύστημα
 • Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο βίντεο που έχετε δει

Σκοπός

Συνδέουμε περιεχόμενο βίντεο μέσω του YouTube για να σας ενημερώσουμε για τα προϊόντα και τις προσφορές μας.

Νομική Βάση

Βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ακόλουθη νομική βάση:

 • Το περιεχόμενο βίντεο εμφανίζεται με μια μικρογραφία. Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Google μόνο όταν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας ("λύση δύο κλικ").
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.
 • Η χρήση του YouTube απαιτεί τη ρύθμιση ενός cookie. Για το σκοπό αυτό, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) (α) του ΓΚΠΔ στο banner των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μας, ανατρέξτε στην Ενημέρωση για τα cookies.

Περίοδος αποθήκευσης

Κατ' αρχήν, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περίοδο αποθήκευσης, ανατρέξτε στην ενότητα 6 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

Μεταφορά των δεδομένων σας σε χώρες εκτός ΕΟΧ

 • Σε σχέση με τη χρήση του YouTube, τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται σε χώρες εκτός του ΕΟΧ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 8 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

Πολιτική απορρήτου

Η Πολιτική απορρήτου της Google για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με το YouTube βρίσκεται εδώ:

https://policies.google.com/privacy?hl=el

δ) Χάρτες Google

Στην ιστοσελίδα μας ενσωματώνουμε χάρτες από το Google Maps. Οι Χάρτες Google παρέχονται από την Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google Ltd", μαζί με άλλες εταιρείες Google της Alphabet Inc. "Google").

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Οι ακόλουθες πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τη χρήση των Χαρτών Google:

 • Η διεύθυνση IP σας
 • Πληροφορίες για την συσκευή σας
 • Πρόγραμμα Περιήγησης
 • Λειτουργικό σύστημα
 • Την τοποθεσία σας

Σκοπός

Ενσωματώνουμε χάρτες μέσω του Google Maps για την εμφάνιση γεωγραφικών πληροφοριών.

Νομική βάση

Βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ακόλουθη νομική βάση:

 • Η Google επεξεργάζεται τα δεδομένα σας μόνο όταν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας ("λύση δύο κλικ").
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.
 • Η χρήση των Χαρτών Google απαιτεί τη ρύθμιση ενός cookie. Για το σκοπό αυτό, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ στο Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μας, ανατρέξτε στην Ενημέρωση για τα cookies.

Περίοδος Αποθήκευσης

Κατ' αρχήν, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περίοδο αποθήκευσης, ανατρέξτε στην ενότητα 6 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

Μεταφορά των δεδομένων σας σε χώρες εκτός ΕΟΧ

Σε σχέση με τη χρήση των Χαρτών Google, τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται σε χώρες εκτός του ΕΟΧ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 8 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

Πολιτική Απορρήτου

Η Πολιτική Απορρήτου της Google για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τους Χάρτες Google βρίσκεται εδώ:

https://policies.google.com/privacy?hl=el

5.3. Διαφήμιση (tracking)

α) Oracle Eloqua

Χρησιμοποιούμε το Oracle Eloqua. Το Oracle Eloqua παρέχεται από την Oracle Deutschland B.V. & Co. KG, Riesstrasse 25, 80992 Μόναχο ("Oracle").

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Οι ακόλουθες πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τη χρήση του Oracle Eloqua:

 • Πληροφορίες σχετικά με το αν ανοίγετε τα email μας
 • Πληροφορίες σχετικά με ποιους συνδέσμους κάνετε κλικ

Σκοπός

Χρησιμοποιούμε την Oracle Eloqua για την εξατομίκευση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας και για να προσδιορίσουμε αν τα μηνύματά μας, ιδίως τα ενημερωτικά μας δελτία, ανοίγουν και σε ποιους συνδέσμους στα μηνύματά μας κάνετε κλικ. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε τα email μας και τις προσφορές και υπηρεσίες που παρέχουμε. Στόχος είναι να προσαρμόσουμε την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες και τις προσφορές μας, ιδίως τα email μας, στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας.

Νομική βάση

Βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ακόλουθη νομική βάση:

 • Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της συγκατάθεσής σας που μας δώσατε στο cookie banner.
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.
 • Η χρήση του Oracle Eloqua απαιτεί τη ρύθμιση ενός cookie. Για το σκοπό αυτό, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας βάσει του άρθρου 6 (1) (α) του ΓΚΠΔ στο cookie banner. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μας, ανατρέξτε στην Ενημέρωση για τα cookies.

Περίοδος αποθήκευσης

Κατ' αρχήν, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περίοδο αποθήκευσης, ανατρέξτε στην ενότητα 6 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

Μεταφορά των δεδομένων σας σε χώρες εκτός ΕΟΧ

Σε σχέση με τη χρήση της Oracle Eloqua, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε χώρες εκτός του ΕΟΧ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 8 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

Πολιτική απορρήτου

Η Πολιτική απορρήτου της Oracle για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με το Oracle Eloqua βρίσκεται εδώ:

https://www.oracle.com/gr/legal/privacy/

β) Διαφημίσεις Google (Google Ads)

Στην ιστοσελίδα μας ενσωματώνουμε διαφημίσεις Google. Οι διαφημίσεις Google παρέχονται από την Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ ("Google").

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Οι ακόλουθες πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τη χρήση των Διαφημίσεων Google:

 • Η διεύθυνση IP σας
 • Πληροφορίες για την συσκευή σας
 • Πρόγραμμα Περιήγησης
 • Λειτουργικό σύστημα

Σκοπός

Χρησιμοποιούμε τις διαφημίσεις Google για την εκτέλεση διαφημιστικών εκστρατειών αναζήτησης, εάν έχετε επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας στο παρελθόν. Οι υπηρεσίες αυτές μας επιτρέπουν να συνδυάσουμε τις διαφημίσεις μας με συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά ή, αν έχετε επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας στο παρελθόν, να διαφημίσουμε, για παράδειγμα, υπηρεσίες που έχετε δει στην ιστοσελίδα μας. Ενδέχεται να προβάλλουμε διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος σε άλλες ιστοσελίδες εντός του Δικτύου αναζήτησης και εμφάνισης της Google (ως "διαφήμιση Google" ως μέρος της αναζήτησης Google ή σε άλλες ιστοσελίδες συνεργατών της Google).

Νομική βάση

Βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ακόλουθη νομική βάση:

 • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας που μας δώσατε στο Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου.
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.
 • Η χρήση των διαφημίσεων της Google απαιτεί τη ρύθμιση ενός cookie. Για το σκοπό αυτό, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας βάσει του άρθρου 6 (1) (α) του ΓΚΠΔ στο Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μας, ανατρέξτε στην Ενημέρωση για τα cookies.

Περίοδος αποθήκευσης

Κατ' αρχήν, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περίοδο αποθήκευσης, ανατρέξτε στην ενότητα 6 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

Μεταφορά των δεδομένων σας σε χώρες εκτός ΕΟΧ

Σε σχέση με τη χρήση των διαφημίσεων Google, τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται σε χώρες εκτός του ΕΟΧ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 8 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

Πολιτική απορρήτου

Η Πολιτική απορρήτου της Google για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με τις διαφημίσεις Google βρίσκεται εδώ:

https://policies.google.com/privacy?hl=el

γ) Διαφήμιση της Microsoft

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τη διαφήμιση της Microsoft. Η διαφήμιση της Microsoft παρέχεται από τη Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ΗΠΑ ("Microsoft").

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Οι ακόλουθες πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τη χρήση της διαφήμισης της Microsoft:

 • Η διεύθυνση IP σας
 • Πληροφορίες για την συσκευή σας
 • Πρόγραμμα Περιήγησης
 • Λειτουργικό σύστημα

Σκοπός

Χρησιμοποιούμε τη διαφήμιση της Microsoft για να εκτελέσουμε διαφημιστικές καμπάνιες αναζήτησης για εσάς, εάν έχετε επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας στο παρελθόν. Οι υπηρεσίες αυτές μας επιτρέπουν να συνδυάσουμε τις διαφημίσεις μας με συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά ή, αν έχετε επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας στο παρελθόν, να διαφημίσουμε, για παράδειγμα, υπηρεσίες που έχετε δει στην ιστοσελίδα μας. Αυτό μας επιτρέπει να προβάλλουμε διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος σε άλλες ιστοσελίδες στο πλαίσιο του Δικτύου Αναζήτησης της Microsoft.

Νομική βάση

Βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ακόλουθη νομική βάση:

 • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας που μας δώσατε στο Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου.
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.
 • Η χρήση της διαφήμισης της Microsoft απαιτεί τη ρύθμιση ενός cookie. Για το σκοπό αυτό, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας βάσει του άρθρου 6 (1) (α) του ΓΚΠΔ στο Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μας, ανατρέξτε στην Ενημέρωση για τα cookies.

Περίοδος αποθήκευσης

Κατ' αρχήν, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περίοδο αποθήκευσης, ανατρέξτε στην ενότητα 6 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

Μεταφορά των δεδομένων σας σε χώρες εκτός ΕΟΧ

Σε σχέση με τη χρήση της διαφήμισης της Microsoft, τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται σε χώρες εκτός του ΕΟΧ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 8 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

Πολιτική απορρήτου

Η Πολιτική απορρήτου της Microsoft για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με τη διαφήμιση της Microsoft βρίσκεται εδώ:

https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-privacy-policy

https://about.ads.microsoft.com/en-us/policies/legal-privacy-and-security

5.4. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε εικονοστοιχεία από κοινωνικά δίκτυα. Τα εικονοστοιχεία ενεργοποιούνται και τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία από τα κοινωνικά δίκτυα μόνο αφού έχετε συναινέσει στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τα κοινωνικά δίκτυα στο Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου.

Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης σε ένα κοινωνικό δίκτυο του οποίου τα εικονοστοιχεία χρησιμοποιούμε, η επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας μπορεί να συνδεθεί με τον λογαριασμό χρήστη σας στο εν λόγω κοινωνικό δίκτυο. Επισημαίνουμε ότι τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν στη συνέχεια να συνδέσουν τα δεδομένα που συλλέγονται για εσάς μέσω των εικονοστοιχείων που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας με άλλα προσωπικά δεδομένα από εσάς, ακόμη και αν δεν είστε χρήστης του κοινωνικού δικτύου.

Επισημαίνεται επίσης ότι οι πάροχοι κοινωνικών δικτύων μπορούν επίσης να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται μέσω του εικονοστοιχείου για δικούς τους σκοπούς. Επιπλέον, ενδέχεται να είμαστε από κοινού υπεύθυνοι με τους παρόχους κοινωνικών δικτύων για ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας.

Σε περίπτωση κοινής ευθύνης, θα συνάψουμε συμφωνία με τον πάροχο του κοινωνικού δικτύου σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων υπό κοινή ευθύνη.

Ανατρέξτε στις Πολιτικές Απορρήτου των κοινωνικών δικτύων, τις οποίες θα αναφέρουμε παρακάτω.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Οι ακόλουθες πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τη χρήση των εικονοστοιχείων:

 • Η διεύθυνση IP σας
 • Πληροφορίες για την συσκευή σας
 • Πρόγραμμα Περιήγησης
 • Λειτουργικό σύστημα

Σκοπός

Χρησιμοποιούμε εικονοστοιχεία από κοινωνικά δίκτυα για να σας εμφανίσουμε πληροφορίες και διαφημίσεις σχετικά με τα προϊόντα, τις προσφορές και τις υπηρεσίες μας στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο. Εκτός από την προβολή στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο, πληροφορίες και διαφημίσεις σχετικά με τα προϊόντα, τις προσφορές και τις υπηρεσίες μας ενδέχεται να σας εμφανίζονται και σε άλλες ιστοσελίδες που προσφέρουν επίσης το αντίστοιχο εικονοστοιχείο.

Με τη χρήση των εικονοστοιχείων, λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με τις διαφημιστικές μας δραστηριότητες, ιδίως στα κοινωνικά δίκτυα.

Νομική βάση

Βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ακόλουθη νομική βάση:

 • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας που μας δώσατε στο Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου.
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Περίοδος αποθήκευσης

Κατ' αρχήν, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περίοδο αποθήκευσης, ανατρέξτε στην ενότητα 6 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

Μεταφορά των δεδομένων σας σε χώρες εκτός ΕΟΧ

Σε σχέση με τη χρήση των εικονοστοιχείων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να μεταφερθούν σε χώρες εκτός του ΕΟΧ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 8 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

Χρησιμοποιούμενα εικονοστοιχεία (pixels) και Πολιτικές Απορρήτου για τα εικονοστοιχεία που χρησιμοποιούνται

Παρακάτω παραθέτουμε τα εικονοστοιχεία των κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιούμε, μαζί με πληροφορίες σχετικά με τον πάροχο του κοινωνικού δικτύου και την Πολιτική Απορρήτου για το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο και εικονοστοιχείο.

α) Εικονοστοιχείο Meta (Facebook)

Το εικονοστοιχείο Meta (πρώην εικονοστοιχείο Facebook) παρέχεται από την Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland ("Meta").

Η Πολιτική Απορρήτου της Meta για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τα εικονοστοιχεία Meta βρίσκεται εδώ:

https://www.facebook.com/about/privacy/

β) Εικονοστοιχείο Teads

Το εικονοστοιχείο Teads παρέχεται από την TEADS SCHWEIZ GMBH, HEINRICHSTRASSE 239, ZURICH ("Teads").

Η Πολιτική Απορρήτου του Teads για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τα εικονοστοιχεία (pixels) του Teads βρίσκεται εδώ:

https://privacy-policy.teads.com/ 

6. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή των προσφορών μας, ιδίως την ιστοσελίδα μας, ή για όσο χρονικό διάστημα έχουμε έννομο συμφέρον να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας. Η περίοδος αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων εξαρτάται ιδίως από την κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία και τον σκοπό της επεξεργασίας αυτής. Η αποθήκευση των δεδομένων σας βασίζεται επίσης στην συγκατάθεσή σας για την αποθήκευσή τους.

Τέλος, λαμβάνουμε υπόψιν τις νόμιμες περιόδους αποθήκευσης, οι οποίες ενδέχεται να απαιτούν από εμάς να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν, εάν αυτό προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό ή εθνικό νομοθέτη σε κανονισμούς, νόμους ή άλλες διατάξεις στις οποίες είμαστε υποκείμενοι. Αντίστοιχες απαιτήσεις εντοπίζονται επίσης ιδίως στην εμπορική και φορολογική νομοθεσία ή απορρέουν από την τακτική παραγραφή.

Σε περίπτωση δικαστικής διαφοράς, θα κρατήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που χρειαζόμαστε για την νομική μας υπεράσπιση μέχρι την οριστική ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες για την περίοδο αποθήκευσης, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία μπορείτε να βρείτε στην ενότητα 1 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

7. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7.1. Αποδέκτες εντός του Ομίλου STIHL

Σε ορισμένες περιπτώσεις, κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες εντός του Ομίλου STIHL. Η επεξεργασία από αυτές τις εταιρείες STIHL γίνεται τακτικά για λογαριασμό μας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί υπό την αποκλειστική ευθύνη της εταιρείας STIHL που λαμβάνει τα δεδομένα σας ή υπό τον κοινή ευθύνη της εταιρείας αυτής με εμάς.

Εάν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας, αυτό καταρχήν θα γίνει μόνο εάν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση σύμβασης με εσάς, εάν εμείς ή το τρίτο μέρος έχουμε έννομο συμφέρον για αυτό ή εάν έχετε συμφωνήσει σε αυτό.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από άλλη εταιρεία STIHL για λογαριασμό μας πραγματοποιείται δυνάμει σύμβασης για την επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό ενός υπευθύνου επεξεργασίας κατά την έννοια του ΓΚΠΔ.

Σε περίπτωση κοινής ευθύνης, θα συνάψουμε συμφωνία για την επεξεργασία υπό κοινή ευθύνη. Η συμφωνία αυτή θα καθορίζει, μεταξύ άλλων, τις υποχρεώσεις των κοινών ελεγκτών σε σχέση με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του GDPR. Θα χαρούμε να σας παρέχουμε τα βασικά στοιχεία αυτής της συμφωνίας κατόπιν αιτήματος. Για το σκοπό αυτό, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που μπορείτε να βρείτε στην ενότητα 1 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

7.2. Αποδέκτες εκτός του Ομίλου STIHL (τρίτα μέρη)

Εκτός από τους παραλήπτες στον Όμιλο STIHL, μοιραζόμαστε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους, όσον αφορά τις μεμονωμένες διαδικασίες επεξεργασίας και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις προστασίας δεδομένων. Αυτά τα τρίτα μέρη περιλαμβάνουν παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας και παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες για εμάς που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί υπό την αποκλειστική ευθύνη των τρίτων που λαμβάνουν τα δεδομένα σας ή υπό την κοινή ευθύνη αυτών των τρίτων με εμάς.

Εάν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλους υπευθύνους επεξεργασίας, αυτό καταρχήν θα γίνει μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση μιας σύμβασης με εσάς, εάν εμείς ή το τρίτο μέρος έχουμε έννομο συμφέρον σε αυτό ή εάν έχετε συναινέσει σε αυτό.

Σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες κατηγορίες παρόχων υπηρεσιών:

 • Πάροχοι  υπηρεσιών πληροφορικής (πάροχοι φιλοξενίας δεδομένων)
 • Υποστήριξη (υποστήριξη πελατών)
 • Δικηγόροι, λογιστές και φορολογικοί σύμβουλοι
 • Πάροχοι εφαρμογών μάρκετινγκ ή εφαρμογές βελτίωσης τη εμπειρίας χρήστη

Όπου είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε βάσει του ΓΚΠΔ ή της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας στις αρχές και τα δικαστήρια.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτα μέρη για λογαριασμό μας πραγματοποιείται βάσει σύμβασης για την επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό υπεύθυνου επεξεργασίας κατά την έννοια του ΓΚΠΔ.

Σε περίπτωση κοινής ευθύνης, θα συνάψουμε συμφωνία για την επεξεργασία υπό κοινή ευθύνη. Θα χαρούμε να σας παρέχουμε τα βασικά στοιχεία αυτής της συμφωνίας κατόπιν αιτήματος. Για το σκοπό αυτό, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία μπορείτε να βρείτε στην ενότητα 1 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

8. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ανεξάρτητα από το πού υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα, η ύψιστη προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίζουμε πάντα το επίπεδο προστασίας που εγγυάται ο ΓΚΠΔ και η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

Εάν μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σε παραλήπτες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 5 του ΓΚΠΔ. Εάν συνεργαζόμαστε με τρίτους ή χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών που ενδέχεται να μεταφέρουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, θα υποχρεώσουμε αυτά τα τρίτα μέρη ή παρόχους υπηρεσιών να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 5 του ΓΚΠΔ.

Επισημαίνουμε ότι δεν έχουν όλες οι χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου επίπεδο προστασίας δεδομένων που αναγνωρίζεται ως επαρκές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (η λεγόμενη «απόφαση επάρκειας»). Ο κατάλογος των χωρών για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση επάρκειας βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: Adequacy decisions (europa.eu).

Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί απόφαση επάρκειας, συνάπτουμε τις τυπικές συμβατικές ρήτρες που έχει εγκρίνει η Επιτροπή της ΕΕ με τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων ((ΕΕ) 2021/914 της 4ης Απριλίου 2021 – C (2021) 3972, OJ Ε.Ε. αριθ. L 199 /31 της 7ης Ιουνίου 2021). Για μεταφορά σε άλλους υπευθύνους επεξεργασίας, χρησιμοποιούμε την Ενότητα Ένα από αυτές τις τυπικές συμβατικές ρήτρες και για μεταφορά στους δικούς μας εκτελούντες την επεξεργασία χρησιμοποιούμε την Ενότητα Δύο. Εάν είναι απαραίτητο, εκτός από τη σύναψη των τυπικών συμβατικών ρητρών, θα λάβουμε επίσης πρόσθετα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Μπορείτε να μας ζητήσετε μια επισκόπηση των παραληπτών σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουμε λάβει για να διασφαλίσουμε το επίπεδο προστασίας του ΓΚΠΔ ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που καθορίζονται στην ενότητα 1 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

9. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως ορίζονται παρακάτω, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανεπίσημα ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα μέσα επικοινωνίας που καθορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας μέσω email και άλλων μέσων επικοινωνίας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που ορίζονται στην ενότητα 1 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

9.1. Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το εάν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι. Εάν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα και ορισμένες πληροφορίες που ορίζει ο νόμος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασής σας, ανατρέξτε στο Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ.

9.2. Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να συμπληρώσετε ελλιπή προσωπικά δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας για διόρθωση, ανατρέξτε στο Άρθρο 16 του ΓΚΠΔ.

Προσπαθούμε πάντα να διασφαλίζουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων. Επομένως, ενημερώστε μας για τυχόν αλλαγές στα δεδομένα σας (όπως αλλαγές διεύθυνσης) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ενημερωμένα.

9.3. Δικαίωμα διαγραφής

Εάν πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις, μπορείτε να επιτύχετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ειδικότερα, πρόκειται για την περίπτωση όπου:

 • τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με άλλο τρόπο.
 • η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, αποσύρετε αυτή τη συγκατάθεση και δεν μπορούμε να βασίσουμε την επεξεργασία σε άλλη νομική βάση.
 • έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας και δεν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • εάν τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν διαβιβαστεί σε τρίτους και είμαστε υποχρεωμένοι να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα ενημερώσουμε αυτά τα τρίτα μέρη για την υποχρέωση διαγραφής, όπου απαιτείται από το νόμο.

Λάβετε υπόψη ότι το δικαίωμά σας για διαγραφή υπόκειται σε περιορισμούς. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται να διαγράφουμε προσωπικά δεδομένα που είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε να διατηρούμε. Τα δεδομένα που χρειαζόμαστε για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων εξαιρούνται επίσης από το δικαίωμά σας για διαγραφή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας για διαγραφή, ανατρέξτε στο Άρθρο 17 του ΓΚΠΔ.

9.4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Εάν πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις, μπορείτε να επιτύχετε τον  περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα, πρόκειται για την περίπτωση όπου:

 • αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων σας θα περιοριστεί για μια περίοδο που θα μας επιτρέψει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων.
 • η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι παράνομη και ζητάτε τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων αντί για τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
 • δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 • έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εν αναμονή της επαλήθευσης εάν οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας υπερισχύουν των λόγων σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας στον περιορισμό της επεξεργασίας, ανατρέξτε στο Άρθρο 18 του ΓΚΠΔ.

9.5. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει και τα οποία επεξεργαζόμαστε για την εκτέλεση της σύμβασης, με βάση τη συγκατάθεσή σας ή με αυτοματοποιημένα μέσα, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Έχετε επίσης το δικαίωμα, εάν πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε αυτά τα δεδομένα απευθείας σε τρίτο μέρος, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας στη φορητότητα δεδομένων, ανατρέξτε στο Άρθρο 20 του ΓΚΠΔ.

9.6. Ανάκληση συγκατάθεσης

Εάν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Αυτό δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας έως ότου αποσυρθεί.

9.7. Δικαίωμα υποβολής καταγγελιών στις εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων

Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σε μια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, ιδίως στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στον τόπο της συνήθους διαμονής σας, στον τόπο εργασίας ή στον τόπο της εικαζόμενης παράβασης. Στην Ελλάδα, η εποπτική αρχή για τα προσωπικά δεδομένα είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ») και οι καταγγελίες μπορούν να υποβάλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ, προσβάσιμη στη διεύθυνση https://www.dpa.gr/el.

9.8. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην περίπτωση που η επεξεργασία βασίζεται σε έννομα συμφέροντά μας.

Όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας βάσει εννόμου συμφέροντός μας, μπορείτε να εναντιωθείτε σε αυτή την επεξεργασία, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, ανά πάσα στιγμή. Στη συνέχεια, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν μπορούμε αν αποδείξουμε επιτακτικούς λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή η επεξεργασία γίνεται για τη δημιουργία, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Θεωρούμε ότι, όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει εννόμου συμφέροντος, θα είμαστε γενικά σε θέση να αποδείξουμε τους επιτακτικούς νόμιμους λόγους, αλλά θα εξετάσουμε και αξιολογήσουμε κάθε ένσταση ξεχωριστά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας στην εναντίωση, ανατρέξτε στο Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ.

10. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου σας παρέχουμε πάντα ενημερωμένες, πλήρεις και κυρίως οριστικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με την ιστοσελίδα μας. Αυτό απαιτεί να ενημερώνουμε τακτικά αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου. Ως εκ τούτου, σας παροτρύνουμε να συμβουλεύεστε αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου σε τακτική βάση.