Ενημέρωση Νομικού Περιεχομένου

ANDREAS STIHL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E
Φιγαλείας και Αιγίου
145 64 Κηφισιά
Ελλάδα

Τηλέφωνο: 210 8002500
Email: a.stihl@stihl.gr 

Εκπροσωπούμενη από τον διευθύνοντα σύμβουλο: κ. Ηλία Ραβάνη
ΓΕΜΗ: 3019801000
ΑΦΜ: 094505075

Εξωδικαστική επίλυση διαφορών καταναλωτών

Σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την διαδικτυακή επίλυση διαφορών καταναλωτών εντός του χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία 2011/83/ΕΕ, Οδηγία 2013/11/ΕΕ και Κανονισμός 2013/524/ΕΕ), η ANDREAS STIHL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ υποχρεούται να ενημερώνει τους καταναλωτές για την ύπαρξη Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Διαδικτυακής Επίλυσης Διαφορών, η οποία συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίλυση των διαφορών μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων.

Μπορείτε να βρείτε την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Διαδικτυακής Επίλυσης Διαφορών εδώ: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Σε αυτή την ιστοσελίδα, μπορείτε να βρείτε μια λίστα με όλους τους πιστοποιημένους φορείς, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την διαδικτυακή επίλυση διαφορών, ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης του εμπόρου και τη φύση της διαφοράς.

Στοιχεία επικοινωνίας των επίσημων φορέων επίλυσης διαφορών μπορείτε να βρείτε εδώ:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm.

Στην Ελλάδα, ο αρμόδιος φορέας για την προστασία των καταναλωτών είναι ο «Συνήγορος του Καταναλωτή», ο οποίος συστάθηκε σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 3297/2004, τον οποίον μπορείτε να βρείτε εδώ:
http://www.synigoroskatanaloti.gr.

Άλλοι φορείς που βρίσκονται στην Ελλάδα, και είναι υπεύθυνοι για τη διαδικτυακή επίλυση διαφορών είναι:

«StartADR – Ινστιτούτο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών», τον οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ:
http://www.startadr.org.

«ADR POINT Ι.Κ.Ε. – Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών», τον οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ:
http://www.adrpoint.gr.

Ελλείψει νομικής υποχρέωσης συμμετοχής σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον φορέα συμβιβασμού καταναλωτών, η ANDREAS STIHL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E δεν υποχρεούται και δεν επιθυμεί να συμμετάσχει σε τέτοιες διαδικασίες επίλυσης διαφορών.

Επιπροσθέτως, δυνάμει νομοθετικών διατάξεων, η ANDREAS STIHL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E προσδιορίζει με την παρούσα την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ANDREAS STIHL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E, η οποία έχει ως εξής: a.stihl@stihl.gr .