Όροι & Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

Η εταιρεία με την επωνυμία «ANDREAS STIHL ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ANDREAS STIHL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 003019801000, Α.Φ.Μ. 094505075, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών), εφεξής η «STIHL», διοργανώνει Διαγωνισμό για την ανάδειξη τεσσάρων (4) τυχερών, οι οποίοι θα ταξιδέψουν στην Toulouse της Γαλλίας, προκειμένου να παρακολουθήσουν την διοργάνωση STIHL TIMBERSPORTS® World Championship, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2024.

Πληροφορίες σχετικά με την διοργάνωση μπορείτε να βρείτε εδώ για Ελλάδα, εδώ για Κύπρο.

Κατωτέρω θα βρείτε τους όρους Συμμετοχής στον Διαγωνισμό και κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με αυτόν.

(1)           Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Διαγωνισμού.

(2)         Η διάρκεια του Διαγωνισμού εκκινεί την 01.06.2024 και λήγει την 20.09.2024.

(3)         Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν σε Ελλάδα και Κύπρο, είναι άνω των 18 ετών και οι οποίοι κατά την ανωτέρω διάρκεια του Διαγωνισμού  έχουν αγοράσει από το δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων της STIHL, ένα από τα ακόλουθα προϊόντα STIHL.

 • Βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα:

                MS 241

                MS 261

                MS 362

                MS 400

                MS 462

                MS 500i

                MS 661

                MS 881

 • Επαναφορτιζόμενα αλυσοπρίονα:

                MSA 161 T

                MSA 160 C

                MSA 200 C

                MSA 220 C

                MSA 220 T

                MSA 300

(4)        Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό, σε εργαζόμενους ή στελέχη της STIHL σε Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και συγγενών τους σε ευθεία ή πλάγια γραμμή, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και τον δεύτερο (β΄) βαθμό συγγένειας.

(5)         Η διάρκεια υποβολής της δήλωσης συμμετοχής στον Διαγωνισμό εκκινεί την 01.06.2024 και λήγει την 20.09.2024. Δηλώσεις συμμετοχής πέραν του ανωτέρω διαστήματος δεν θα γίνονται δεκτές. Η διοργανώτρια STIHL διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει την ανωτέρω διάρκεια για εύλογη αιτία υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσει την μεταβολή αυτή με κάθε πρόσφορο τρόπο. Δήλωση συμμετοχής η οποία υποβλήθηκε πέραν του ως άνω χρονικού πλαισίου θα ακυρώνεται αυτόματα, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του Διαγωνισμού.

(6)         Η δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλεται από τον αγοραστή ενός εκ των ανωτέρω προϊόντων STIHL. Μετά την αγορά του προϊόντος STIHL, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφθεί την ιστοσελίδα www.stihl.gr/el/plirofories/stihl-live-epidixeis/stihl-timbersports για την Ελλάδα και την ιστοσελίδα www.stihl.com.cy/el/plirofories/stihl-live-epidixeis/stihl-timbersports, για την Κύπρο και να συμπληρώσει στη σχετική φόρμα συμμετοχής, τα προσωπικά του στοιχεία (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης), τα στοιχεία αγοράς του προϊόντος STIHL (μοντέλο μηχανήματος, ημερομηνία αγορά, στοιχεία αντιπροσώπου STIHL και σειριακό αριθμό προϊόντος), καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του (αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας). Τα ανωτέρω στοιχεία είναι τα ελάχιστα αναγκαία για την καταχώρηση της συμμετοχής του ενδιαφερόμενου, τη συμμετοχή του στην κλήρωση και την απόδοση του δώρου, σε περίπτωση αναδείξεώς του ως νικητή. Με την συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής και την υποβολή της, η οποία προϋποθέτει την αποδοχή των παρόντων Όρων Διαγωνισμού και επιβεβαίωση της λήψεως γνώσης επί της ενημέρωσης για τα Προσωπικά Δεδομένα, θα καταχωρείται η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στον Διαγωνισμό.

(7)         Κατά την υποβολή της δηλώσεως συμμετοχής ζητείται η ρητή συγκατάθεση των ενδιαφερομένων αναφορικά με την επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων από την διοργανώτρια STIHL, στα πλαίσια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, παρέχεται ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία αυτών και γνωστοποιούνται τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων αναφορικά με αυτά.

(8)         Η διοργανώτρια STIHL θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρέσει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους Όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε μία τέτοια περίπτωση, η STIHL θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί Νικητής).

(9)         Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα εφόσον το επιθυμούν να συγκατατεθούν στην αποστολή σε αυτούς ενημερωτικού και άλλου υλικού (π.χ. newsletter) από την εταιρεία STIHL. Η αποδοχή ή μη της αποστολής της εν λόγω ενημέρωσης, κατά την διακριτική ευχέρεια των ενδιαφερομένων, δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, τούτη δε καθορίζεται από τους όρους χρήσης και την πολιτική της επίσημης ιστοσελίδας της STIHL.

(10)     Με την αγορά ενός εκ των προϊόντων STIHL και την υποβολή της φόρμας συμμετοχής, μπορεί να δηλωθεί μία και μόνο συμμετοχή ανά μηχάνημα και απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της δηλώσεως συμμετοχής είναι ο συμμετέχων να είναι ο πραγματικός κάτοχος του προϊόντος STIHL, βάσει των στοιχείων που δηλώθηκαν κατά την αγορά του και την παροχή της σχετικής εγγύησης. Δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση της ίδιας φόρμας για παραπάνω από έναν ενδιαφερόμενους, ταυτόχρονα. Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει την δική του φόρμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

(11)        Η κλήρωση των νικητών θα λάβει χώρα, στην έδρα της STIHL, με τυχαία κλήρωση, η οποία εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά την διαδικασία ανάδειξης των νικητών, την 24.09.2024, ημέρα Τρίτη και ενώπιον Συμβολαιογράφου, ο οποίος θα επιβλέπει και την σχετική διαδικασία ανάδειξης των νικητών.

(12)      Οι νικητές που θα αναδειχθούν θα είναι συνολικώς τέσσερις (4) και η ενημέρωσή τους για την ανάδειξή τους, θα γίνει προσωπικά στα στοιχεία επικοινωνίας που θα έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής. Κατά την ενημέρωσή τους για το αποτέλεσμα της κληρώσεως, θα λαμβάνει χώρα και ταυτοποίηση των νικητών βάσει των στοιχείων που οι ίδιοι έχουν γνωστοποιήσει κατά την υποβολή της φόρμας συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Στην ίδια κλήρωση θα αναδειχθούν με σειρά προτεραιότητα και οκτώ (8) επιλαχόντες, για την περίπτωση αρνήσεως παραλαβής του δώρου από έναν ή περισσότερους νικητές.

(13)      Το δώρο είναι αυστηρά προσωπικό και δεν δύναται να μεταβιβασθεί ή να εκχωρηθεί σε τρίτον.

(14)     Στο δώρο περιλαμβάνονται τα αεροπορικά εισιτήρια, η διαμονή για δύο (2) διανυκτερεύσεις, η διατροφή, οι δαπάνες εσωτερικών μετακινήσεων, καθώς και τα εισιτήρια της διοργάνωσης. Η αναχώρηση θα γίνει την 08.11.2024 και η επιστροφή θα γίνει την 10.11.2024. Στο δώρο δεν περιλαμβάνονται μετακινήσεις και δαπάνες εκτός προγράμματος, καθώς και προσωπικές αγορές. Το δώρο αφορά τον νικητή προσωπικά και δεν υπάρχει δυνατότητα προσθήκης επιπλέον ατόμου, ακόμα και με ιδία επιβάρυνση των εξόδων του.

(15)      Μετά την ανάδειξη των νικητών, ο κάθε νικητής θα λάβει προσωποποιημένη πληροφόρηση από την διοργανώτρια STIHL, σχετικά με τις ακριβείς ώρες και ημέρες αναχώρησης και επιστροφής. Κατά την ενημέρωση αυτή, θα πρέπει να δοθούν τα απαραίτητα στοιχεία των ταξιδιωτικών εγγράφων του νικητή για την κράτηση των αεροπορικών εισιτηρίων, των εισιτηρίων της διοργάνωσης και της διαμονής του, ενώ επίσης θα ζητηθούν στοιχεία επικοινωνίας για έκτακτη ανάγκη, προς τον σκοπό της αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών κατά την διάρκεια του ταξιδιού.

(16)      Ο νικητής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή του δώρου του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία εκπνέει την 30.09.2024 και ώρα 13:00. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας χωρίς εμφάνιση του νικητή για την αποδοχή του δώρου του, αυτό θα μεταφέρεται αυτομάτως στον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα, που αναδείχθηκε μέσω της κληρώσεως.

(17)      Η διοργανώτρια STIHL δεν φέρει καμία ευθύνη για γεγονότα ανωτέρας βίας τα οποία μπορεί να λειτουργήσουν ανασταλτικά ή καταλυτικά για τη διενέργεια του ταξιδιού, ούτε θα οφείλει αποζημίωση στους νικητές για την ματαίωσή του, συνεπεία τέτοιων γεγονότων. Στα γεγονότα αυτά περιλαμβάνονται και οι απεργίες ή οι φυσικές καταστροφές, ή οποιοδήποτε γεγονός δεν ανάγεται στην σφαίρα υπαιτιότητας  της STIHL, μπορεί όμως υπό προϋποθέσεις να θέσει ζήτημα ασφάλειας του ταξιδιού για τους νικητές.

(18)      Το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί σε ομάδα των δέκα (10) ατόμων, η οποία θα αποτελείται από τους τέσσερις (4) νικητές, δύο (2) εργαζομένους της STIHL και τέσσερις (4) συνεργάτες (πιστοποιημένους αντιπροσώπους) της STIHL.

(19)      Η STIHL διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους Όρους συμμετοχής στον Διαγωνισμό ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο, υπό την προϋπόθεση ότι μία τέτοια αλλαγή θα ανακοινώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο.

(20)    Οι παρόντες Όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διένεξη, διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με αυτούς, ως και εν γένει με τον Διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

(21)      Για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση σχετικά με τους παρόντες όρους αλλά και τις λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210 8002500 ή να απευθύνουν τα ερωτήματά τους, στην διεύθυνση marketing@stihl.gr.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ANDREAS STIHL ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ANDREAS STIHL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, επί των οδών Φιγαλείας και Αιγίου, Τ.Κ. 145 64 (Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 003019801000, Α.Φ.Μ. 094505075, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών), εφεξής η «STIHL», συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (Γ.Κ.Π.Δ.) και την εθνική νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων (Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων).

Η παρούσα ενημέρωση της STIHL προς τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό TIMBERSPORTS® World Championship, περιγράφει το πώς η STIHL συλλέγει και επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα που τους αφορούν.

Η STIHL είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων.

1. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται:

Για τους σκοπούς της παρούσας Ενημέρωσης, Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση ενός προσώπου.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται η STIHL, στα πλαίσια του Διαγωνισμού, είναι:

 •  Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Στοιχεία αγοράς προϊόντος STIHL, τα οποία προϋποθέτουν την δυνατότητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό και ειδικότερα, ημερομηνία αγοράς, σειριακό αριθμό προϊόντος, στοιχεία πωλητή.
 • Σε περίπτωση ανάδειξης ενός συμμετέχοντα ως νικητή και μόνο, διεύθυνση, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και λοιπές πληροφορίες, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες από τους νικητές για τον σκοπό της ενημέρωσης της διοργανώτριας STIHL.
 • Στοιχεία εικόνας των νικητών (φωτογραφίες).

Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται από την STIHL, κατόπιν γνωστοποίησης αυτών από τα υποκείμενά τους, στα πλαίσια της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, δια της συμπλήρωσης της φόρμας συμμετοχής στον Διαγωνισμό, η οποία απευθύνεται στην STIHL και υπό τον όρο της συγκατάθεσης των υποκειμένων τους στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών από την STIHL, για τους σκοπούς υλοποίησης του Διαγωνισμού.

2. Προσωπικά Δεδομένα Τρίτων:

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων παρέχει προς την STIHL, Προσωπικά Δεδομένα τρίτων, πρέπει να ενημερώνει τα εν λόγω πρόσωπα σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων από την STIHL και για τα σχετικά δικαιώματά τους, παρουσιάζοντας, για παράδειγμα και απολύτως ενδεικτικά την παρούσα Ενημέρωση.

Εάν και όπου αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο συμμετέχων θα πρέπει να εξασφαλίζει την συγκατάθεση των εν λόγω τρίτων για την διαβίβαση από αυτούς των δεδομένων στην STIHL και την σχετική επεξεργασία αυτών από την STIHL. Η STIHL, εφόσον ο συμμετέχων παρέχει τα Προσωπικά Δεδομένα τρίτων, θεωρεί ευλόγως ότι έχει ληφθεί η σχετική συγκατάθεση των εν λόγω τρίτων, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης αυτών.

3. Λόγοι συλλογής και επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων από την STIHL:

Η STIHL συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα για: α) την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της από την συμμετοχή των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό για την ανάδειξη τεσσάρων (4) νικητών που θα συμμετέχουν στην διοργάνωση STIHL TIMBERSPORTS® World Championship, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2024, β) την ενημέρωση των νικητών για την ανάδειξή τους, γ) την απόδοση του δώρου τους και την παροχή των υπηρεσιών της σχετικά με αυτό, δ) την αποστολή προς τους χρήστες ενημερωτικών δελτίων και άλλου υλικού, σχετικά με τα προϊόντα και τις ενέργειές της, ε) την προώθηση και διαφήμιση της διοργάνωσης και της συμμετοχής των νικητών σε αυτήν.

4. Νομική Βάση επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων:

Η νομική βάση για τη συλλογή και εν γένει επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των συμμετεχόντων είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της STIHL απέναντί τους και η συγκατάθεσή τους.

5. Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων:

Η STIHL δεν διαβιβάζει τα Προσωπικά Δεδομένα των υποκειμένων σε τρίτους, επ’ αυτών δε λαμβάνουν γνώση μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοί της για την διενέργεια του Διαγωνισμού, οι οποίοι δεσμεύονται όπως και η ίδια από τους όρους επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων αυτών.

Η STIHL θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα των νικητών μόνο στους τρίτους που απαιτείται για την απόδοση και την εκτέλεση του δώρου τους (π.χ. αεροπορική εταιρεία, ξενοδοχεία κ.λπ.), περίπτωση για την οποία οι νικητές παρέχουν την συγκατάθεσή τους προς την STIHL.

H STIHL θα δημοσιεύσει το ονοματεπώνυμο των νικητών στην ιστοσελίδα της και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται, αποκλειστικά και μόνο για την εξασφάλιση της εγκυρότητας του αποτελέσματος του Διαγωνισμού, ενέργεια για την οποία οι νικητές παρέχουν την συγκατάθεσή τους.

Υπό των όρο της παροχής ρητής συγκατάθεσης εκ μέρους των νικητών, η STIHL θα δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται, φωτογραφίες τους από την διάρκεια της διοργάνωσης. Για τον σκοπό αυτό, οι νικητές θα παράσχουν την συγκατάθεσή τους σε ξεχωριστό έντυπο.

Η STIHL ενδέχεται να διαβιβάσει Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους, όπως:

 • Κάθε δικαστήριο ή δικαστική αρχή της οικείας δικαιοδοσίας, διαμεσολαβητή, διαιτητή, φορολογική αρχή ή κανονιστική ή κρατική αρχή.
 • Δημόσιες αρχές ή εθνικές αρχές, όταν απαιτείται από τη νομοθεσία.
 • Σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία οι συμμετέχοντες έχουν δηλώσει ρητώς την συγκατάθεσή τους για διαβίβαση των δεδομένων τους.

6. Διεθνείς Διαβιβάσεις Προσωπικών Δεδομένων:

Η STIHL δεν προβαίνει στην διαβίβαση προσωπικών Δεδομένων των συμμετεχόντων σε τρίτους εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

7. Χρόνος τήρησης των Προσωπικών Δεδομένων:

Η STIHL διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο αυτά συλλέχθηκαν ή ορίζεται για την συμμόρφωσή της με νομικές, κανονιστικές, λογιστικές, ελεγκτικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις εσωτερικών πολιτικών / διαδικασιών. Για να καθορισθεί ο χρόνο τήρησης των Προσωπικών Δεδομένων λαμβάνεται υπόψη, η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, η ποσότητα, η φύση και η ευαισθησία των Προσωπικών Δεδομένων, ο πιθανός κίνδυνος βλάβης από μη εγκεκριμένη χρήση ή γνωστοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων, ο σκοπός συλλογής τους και η δυνατότητα επιτεύξεώς του με άλλα μέσα.

Σε κάθε περίπτωση, η STIHL θα προβεί σε διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων των συμμετεχόντων με την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, διατηρώντας μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα των νικητών, έως και την υλοποίηση τους δώρου τους. Εάν οι συμμετέχοντες έχουν συγκατατεθεί στην αποστολή προς αυτούς ενημερωτικών δελτίων και άλλου υλικού, σχετικά με τα προϊόντα και τις ενέργειές της, η STIHL θα διατηρήσει μόνο τα δεδομένα που είναι αναγκαία για τον σκοπό αυτό.

8. Υποχρεώσεις των χρηστών:

Είναι σημαντικό τα Προσωπικά Δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται η STIHL να είναι επικαιροποιημένα και ακριβή. Οι συμμετέχοντες προτείνεται να ενημερώνουν την STIHL σε περίπτωση που υπάρξει τυχόν αλλαγή στα Προσωπικά Δεδομένα που έχουν παράσχει.

9. Δικαιώματα των συμμετεχόντων:

Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα:

 • Να ζητήσουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα τους.
 • Να ζητήσουν την διόρθωση των Προσωπικών Δεδομένων τους.
 • Να ζητήσουν την διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων τους.
 • Να εναντιωθούν στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους (π.χ. έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν εγγράφως στην περίπτωση που λαμβάνει χώρα επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται).
 • Να ζητήσουν τον περιορισμό των Προσωπικών Δεδομένων τους.
 • Να ζητήσουν την μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων τους (φορητότητα).
 • Να αποσύρουν την δοθείσα Συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους. Η απόσυρση της Συγκατάθεσης, δεν αναιρεί την νομική βάση της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων μέχρι την στιγμή της απόσυρσης.
 • Να ζητήσουν την μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους, όπως π.χ. την κατάρτιση προφίλ, εάν τυχόν υφίσταται τέτοια επεξεργασία.
 • Να υποβάλουν καταγγελία αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@stihl.gr.

10. Αλλαγές στην παρούσα Ενημέρωση:

Η STIHL διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση, όποτε η ίδια κρίνει αυτό αναγκαίο, υπό την προϋπόθεση ανάρτησης της τροποποιημένης Ενημέρωσης στην επίσημη ιστοσελίδα της www.stihl.gr για την Ελλάδα και www.stihl.com.cy για την Κύπρο. Η εκάστοτε δημοσιευμένη Ενημέρωση αποτελεί και την ισχύουσα κατ’ εκείνο τον χρόνο.