ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ STIHL ΕΛΛΑΣ

Όροι εγγύησης μηχανημάτων STIHL

Όροι εγγύησης μηχανημάτων VIKING

1. Εγγυητής
ANDREAS STIHL A.E.
Tατοϊου 45,
136 77 Αχαρνές - ΑΤΤΙΚΗ
Τηλ.: 210 8002500

2. Εγγύηση
Η ANDREAS STIHL AE υποχρεούται να επιδιορθώσει ή να αντικαταστήσει, με επιλογή της, κάθε καινούργιο προϊόν της VIKING, που δεν λειτουργεί λόγω κατασκευαστικής ατέλειας, στην διάρκεια ισχύος της εγγύησης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3. Κάθε επισκευή από εγγύηση πρέπει να γίνεται από Πιστοποιημένο Αντιπρόσωπο της VIKING.

3. Διάρκεια Εγγύησης
Η ισχύς της εγγύησης ξεκινάει από την ημερομηνία της συμπλήρωσης της Κάρτας εγγύησης, που δίνεται με την αγορά κάθε νέου μηχανήματος VIKING, ή, με την ημερομηνία αγοράς, όποιο από τα δύο έχει γίνει γρηγορότερα. Η διάρκεια της εγγύησης για τα προϊόντα VIKING είναι η ακόλουθη:
(1) Μηχανήματα VIKING Ερασιτεχνικά: 24 μήνες
(2) Μηχανήματα VIKING Επαγγελματικά: 12 μήνες
(3) Κινητήρες άλλων κατασκευαστών εκτός VIKING: Oρίζεται από τον κατασκευαστή
(4) Μηχανήματα μισθωμένα: 1 μήνας

4. Εξαιρέσεις και περιορισμοί της Εγγύησης
(1) Η Εγγύηση ισχύει μόνο για τα καινούργια μηχανήματα που αγοράστηκαν από πιστοποιημένους αντιπροσώπους VIKING.
(2) Η Εγγύηση δεν μεταβιβάζεται αλλά ανήκει αυστηρά στον πραγματικό αγοραστή, το όνομα του οποίου αναγράφεται στην Κάρτα Εγγύησης.
(3) Η εγγύηση με κανένα τρόπο δεν αναφέρεται ή καλύπτει τα παρακάτω:
(α) Φυσιολογική φθορά
(β) Βλάβη που δημιουργείται από λανθασμένη χρήση του μηχανήματος VIKING, (ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσης του μηχανήματος).
(γ) Βλάβη που προκλήθηκε από ατύχημα, φωτιά, βανδαλισμούς, πλημμύρες.
(δ) Βλάβη από κακή αποθήκευση και διατήρηση ενός μηχανήματος VIKING (οδηγίες για την σωστή αποθήκευση και διατήρηση περιέχονται στο φυλλάδιο οδηγιών χρήσης).
(ε) Βλάβη που προκλήθηκε από διαφορετική-κακή συναρμολόγηση του μηχανήματος.
(στ) Βλάβη ή κακή λειτουργία που έχει προκύψει από πλημμελή καθαρισμό του μηχανήματος από σκόνη, λάδια, κ.τ.λ., επαφή του μηχανήματος με χημικά υγρά, ή βλάβη από υγρασία, διάβρωση, κτλ.
(ζ) Βλάβη που έχει προκύψει από κακή ή λανθασμένη ρύθμιση διαφορετική από τις οδηγίες του βιβλίου χρήσης.
(η) Βλάβη ή κακή λειτουργία που έχει προέλθει από καύσιμο κακής ποιότητας.
(θ) Βλάβη από ακατάλληλο ή κακής ποιότητας λαδιού μίξης, για τους 2χρονους βενζινοκινητήρες, και λίπανσης για τους 4χρονους βενζινοκινητήρες.
(ι) Βλάβη που έχει προκύψει από την επισκευή που πραγματοποιήθηκε από μη πιστοποιημένα συνεργεία της ANDREAS STIHL A.E.
(κ) Βλάβη που προήλθε από λανθασμένη συναρμολόγηση από άτομα που δεν είναι πιστοποιημένα από την ANDREAS STIHL A.E.

5. Υποχρεώσεις αγοραστών
Για να αποκτήσετε τα πλεονεκτήματα αυτής της εγγύησης, ο αγοραστής πρέπει να συμμορφωθεί με τους ακόλουθους όρους:
Αν υπάρχει κάποια βλάβη στο μηχάνημα VIKING που αναγράφεται στην εγγύηση, ο αγοραστής πρέπει:
α) Να στείλει το μηχάνημα, με δικά του έξοδα στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο VIKING από τον οποίο το αγόρασε, ή σε οποιονδήποτε άλλο πιστοποιημένο αντιπρόσωπο VIKING.
β) Να παρουσιάσει στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο VIKING το απόκομμα της Κάρτας Εγγύησης που αναγράφεται το μηχάνημα VIKING που αγόρασε, και
γ) Αν το μηχάνημα σταλλεί σε άλλον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο VIKING, και όχι σ’ αυτόν από τον οποίο αγοράστηκε, προσκομίστε, εκτός της κάρτας εγγύησης, και την απόδειξη αγοράς του μηχανήματος.

6. Υποχρεώσεις της ANDREAS STIHL A.E.
Αν κάποιο αίτημα Εγγύησης γίνει δεκτό, η εταιρεία ANDREAS STIHL A.E. θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της που αναγράφονται στην παράγραφο (2), και ο αγοραστής δεν θα χρεωθεί. Οι επισκευές θα προγραμματιστούν και θα εκτελεστούν σύμφωνα με τη ροή της δουλειάς του πιστοποιημένου αντιπροσώπου VIKING που έχει παραλάβει το μηχάνημα. Ο χρόνος της επιδιόρθωσης μπορεί να εξαρτηθεί και από την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ή άλλων εξαρτημάτων.

7. Δικαίωμα της STIHL για τερματισμό
Μόνο η ANDREAS STIHL A.E. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να τερματίσει την ισχύ της εγγύησης είτε ο αγοραστής έχει κάνει αίτηση για εγγύηση είτε όχι.