Άμεση επιλογή προϊόντος Παρελκόμενα για iMow

ALM 030 - Μαχαίρι

ALM 030 - Μαχαίρι

Γενικά

Μαχαίρι (ø 30 cm), κατάλληλο για τη σειρά MI 6

Ανάλυση/ Παρουσίαση

Τιμή

** Πληροφορηθείτε την τιμή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο STIHL στην περιοχή σας.

Από χώρα σε χώρα είναι δυνατό να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη γκάμα προϊόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων, όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, την τιμή και τα παρελκόμενα.